Produkt bol úspešne pridaný do vášho nákupného košíka
Množstvo
Celkom
Vo vašom košíku sú 0 položiek. 1 položka v košíku.
Produkty celkom (s DPH)
Doprava celkom (s DPH) Byť odhodlaný
Celkom (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokračujte k pokladni

Obchodné podmienky VIP STYLE

 1. 1.     Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade, ak predávajúcim je firma Martin Kundrát ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.vipstyle.sk

Uskutočnením objednávky kupujúci vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

Identifikácia zmluvných strán - Vymedzenie pojmov

Na účely obchodných podmienok rozumieme pod pojmom zmluvné strany:

Predávajúci:

Obchodné meno:  Lukáš Maďoran - Vipstyle.sk

Sídlo:                    Rovníková 10, Košice 04012 

IČO:                     47670860

E-mail:                 info@vipstyle.sk

(ďalej len ,,predávajúci“)

 

 Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

 

 Tovar – všetky produkty, ktoré sú uvedené na stránke www.vipstyle.sk 

Objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim, prostredníctvom internetového obchodu . Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

uzatvorenie kúpnej zmluvy - Potvrdenie objednávky predávajúcim

 Kúpna cena – cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,

 

1.1    Objednanie tovaru

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.vipstyle.sk , taktiež si tovar môže objednať prostredníctvom e- mailu na adrese: info@vipstyle.sk ,telefonicky alebo formou sms na t.č. 0948 544 229. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať:

- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto dodania tovaru.       

1.2    Identifikačné údaje :

a)       ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,

b)       ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platcom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

 Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky a následne elektronickou poštou na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii, resp. dodaný. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 1. 2.     Odstúpenie kúpnej zmluvy

   Objednávku je možné zrušiť:

a)       kupujúcim,

b)       predávajúcim

       2.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho, alebo do času kedy objednávka nebola ešte expedovaná. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu info@vipstyle.sk  alebo telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť e- mailom. V prípade že tovar bol už zaplatený formou bankového prevodu, peniaze budú kupujúcemu vrátené buď na bankový účet alebo formou poštového poukazu ( po dohode s kupujúcim)

      2.2Predávajúci má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku pred jej potvrdením, resp. do 48 hodín po jej potvrdení z dôvodu, že  vybraný tovar sa už nenachádza na sklade ani u dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo formou poštového poukazu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

      2.3V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci s objednaným tovarom spokojný, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar v lehote 17 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom nenosení, nepoškodený s visačkami a dokladom  o jeho zaplatení. Taktiež je povinný oznámiť vrátenie tovaru telefonicky  alebo formou e-mailu. Predávajúci uhradí čiastku za tovar kupujúcemu na jeho bankový účet alebo formou poštovej poukážky (po dohode s kupujúcim). Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

 

 1. 3.     Cenové podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke sú platné od momentu uvedenia na stránke www.vipstyle.sk . Nie sme platcami DPH.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, avšak zmena cien nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim. 
      3.1   Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
- službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou a.s..
- bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári
- kuriérnou službou poskytovanou Slovenskou poštou a.s. na dobierku alebo bankovým prevodom.

Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do 3dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.

 

 1. 4.     Dodanie tovaru

Spôsob dodania tovaru si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

        4.1 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Poštová preprava do 3-5 dní („na dobierku“),
 2. Preprava kuriérom do 3 dní – 4 dní  ( na dobierku alebo vopred bankovým prevodom bez dobierky)

 Cenu prepravy hradí kupujúci pri preprave slovenskou poštou 2,80 bankovým prevodom. Na dobierku 3,25  Euro, preprava kuriérom 3,55 Euro bankovým prevodom, na dobierku 4,15 Euro.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

       4.2  Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 17 pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny), v prípade na dobierku je tovar expedovaný na druhý deň od prijatia objednávky. Avšak predávajúci negarantuje dodaciu lehotu.

Miesto dodania: adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Dodanie tovaru: záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Predávajúci s tovarom pošle aj vystavenú faktúru.

        4.3 V prípade ak kupujúci  neprevezme  tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 8 EUR. Táto sumu zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky kupujúcemu  a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do 14 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby ( 18 dní ) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

5.  Ďalšie zmluvné podmienky

5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, pretože sa nenachádza na sklade, ani u dodávateľa  je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. 
 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar podľa výberu kupujúceho. Ak si kupujúci vyberie náhradný tovar v nižšej cene, peniaze mu budú vrátene bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

 

 1. 6.     Záruka a reklamácie

Záručná doba podľa zákona je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru . Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru.

Ak kupujúci zistí , že tovar je chybný, je povinný bez odkladu informovať predávajúceho a to formou e- mailu na adresu: info@vipstyle.sk  alebo telefonicky na t.č. 0944 181 716 . Taktiež je povinný tovar poslať späť na náklady kupujúceho spolu s reklamačným/výmenným formulárom alebo  s písomným oboznámením chyby tovaru  a to na adresu:

Lukáš Maďoran

Rovníková 10

04001 Košice

 

Odporúčame zásielku poistiť, nakoľko nenesieme zodpovednosť za stratu tovaru.

 

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť vadu  tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou a to do 14 pracovných dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho

       6.1 Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, tak aby tovar nijako neutrpel kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

      6.2  Neodstrániteľné poškodenie:

 Ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby tzv. veci estetické ), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. 
 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

 

 1. 7.     Ochrana osobných údajov

 Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito obchodnými podmienkami a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby spracúvame za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Zodpovedáme za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

 Spracúvame osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.)

 Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

 

 1. 8.     Záverečné ustanovenia

 Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho ( kuriérska služba)

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2017


Copyright © 2017 Vipstyle. Všetky práva vyhradené

Created by HAZE